آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر فیروزان

 1 - آقای روح اله حسنی نژاد فرزند حسن کد نامزد 1267
2 - آقای احد خزائی فرزند نورعلی کد نامزد 1274
3 - آقای اردشیر خزائی فرزند فتح اله کد نامزد 1275
4 - آقای بهرام خزائی فرزند علی کد نامزد 1276
5 - آقای حسین خزائی فرزند کیومرث کد نامزد 1278
6 - آقای حسین خزائی مشهور به حسین شورا حسین معلم فرزند امامعلی کد نامزد 1279
7 - آقای حسین خزائی فرزند ابراهیم کد نامزد 1281
8 - آقای حقمراد خزائی فرزند کسه مراد کد نامزد 1282
9 - آقای داود خزائی فرزند جانعلی کد نامزد 1284
10 - آقای عبدالوحید خزائی مشهور به وحید فرزند ابراهیم کد نامزد 1285
11 - آقای مومنعلی خزائی مشهور به حاج مومه فرزند محمد کریم کد نامزد 1289
12 - آقای فرج الله خزائی نیا فرزند خلیل کد نامزد 1291
13 - آقای علی خزایی مشهور به شکرعلی فرزند فتح اله کد نامزد 1292
14 - آقای شکرالله سلگی فرزند یداله کد نامزد 1459
15 - آقای فردین فتح اللهی کلام بحری مشهور به فروردین فرزند فرج اله کد نامزد 1514
16 - آقای احمدرضا کریمخانی مشهور به احمدی فرزند محمدرضا کد نامزد 1542
17 - آقای عمار کلهر فرزند خدامراد کد نامزد 1545
18 - آقای محمد لرستانی مشهور به شاه محمد-مرادی فرزند کرم الله کد نامزد 1597
19 - آقای آیت اله مالمیر فرزند جعفر کد نامزد 1598
/ 0 نظر / 4 بازدید