اسامی نامزدهای انتخابات شورهای اسلامی شهر گیان

1- آقای علی آذرپیک مشهور به خان علی فرزند اسمعلی کد نامزد 1214
2 - آقای نورالدین آذرپیوند فرزند گل کرم کد نامزد 1215
3 - آقای عیسی فلکه فرزند ابوتراب کد نامزد 1517
4 - آقای امین کیانی فرزند احمدمراد کد نامزد 154 
5 - خانم پریسا کیانی فرزند علی احمد کد نامزد 1549
6 - آقای خیام کیانی فرزند محمدعلی کد نامزد 1564
7 - آقای سیروس کیانی فرزند علی صفر کد نامزد 1567
8 - آقای علی کیانی مشهور به علمشاه فرزند عزت کد نامزد 1568
9 - آقای علی کیانی مشهور به آقاعلی فرزند شهنشاه کد نامزد 1569
10 - آقای علیرضا کیانی فرزند علی حسین کد نامزد 1571
11 - آقای فردین کیانی مشهور به محمد حسین فرزند اله یار کد نامزد 1572
12 - خانم فرزانه کیانی فرزند قیصور کد نامزد 1574
13 - آقای فرشید کیانی مشهور به شیرشکن فرزند حسن رضا کد نامزد 1575
14 - آقای فرهاد کیانی مشهور به فرشاد فرزند شاداد کد نامزد 1576
15 - خانم فهیمه کیانی فرزند مشا,اله کد نامزد 1579
16 - آقای کامران کیانی مشهور به کامی فرزند شاهمراد کد نامزد 1581
17 - آقای محسن کیانی فرزند احمد کد نامزد 1584
18 - آقای محمدحسین کیانی مشهور به فردین فرزند علی کد نامزد 1586
19 - آقای مراد کیانی مشهور به شاهمراد فرزند محمدمراد کد نامزد 1587
20 - خانم مریم کیانی فرزند عبدالله کد نامزد 1591
21 - آقای مهراب کیانی فرزند کیخا کد نامزد 1592
22 - آقای وحید کیانی فرزند صیدرضا کد نامزد 1594
23 - آقای هوشنگ کیانی مشهور به سلمان فرزند محمود کد نامزد 1595
24 - آقای شایان کیانی فرزند حاجی توکل کد نامزد 1596
/ 0 نظر / 4 بازدید