نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری شهرستان نهاوند به تفکیک بخش ها

  استان همدان
نهاوند
بخش خزل
علی اکبر
ولایتی
علی اصغر
1,022
6090 استان همدان
نهاوند
بخش خزل
سیدمحمد
غرضی
سید رضا
205
6091 استان همدان
نهاوند
بخش زرین دشت
حسن
روحانی
اسدالله
3,539
6092 استان همدان
نهاوند
بخش زرین دشت
محسن
رضائی میرقائد
نجف
1,531
6093 استان همدان
نهاوند
بخش زرین دشت
محمدباقر
قالیباف
حسین
1,259
6094 استان همدان
نهاوند
بخش زرین دشت
سعید
جلیلی
محمدحسن
1,185
6095 استان همدان
نهاوند
بخش زرین دشت
علی اکبر
ولایتی
علی اصغر
532
6096 استان همدان
نهاوند
بخش زرین دشت
سیدمحمد
غرضی
سید رضا
91
6097 استان همدان
نهاوند
بخش گیان
حسن
روحانی
اسدالله
5,895
6098 استان همدان
نهاوند
بخش گیان
محسن
رضائی میرقائد
نجف
1,647
6099 استان همدان
نهاوند
بخش گیان
محمدباقر
قالیباف
حسین
1,304
6100 استان همدان
نهاوند
بخش گیان
سعید
جلیلی
محمدحسن
1,129 6101 استان همدان
نهاوند
بخش گیان
علی اکبر
ولایتی
علی اصغر
407
6102 استان همدان
نهاوند
بخش گیان
سیدمحمد
غرضی
سید رضا
87
6103 استان همدان
نهاوند
بخش مرکزی شهرستان نهاوند
حسن
روحانی
اسدالله
37,683
6104 استان همدان
نهاوند
بخش مرکزی شهرستان نهاوند
محمدباقر
قالیباف
حسین
10,575
6105 استان همدان
نهاوند
بخش مرکزی شهرستان نهاوند
سعید
جلیلی
محمدحسن
9,039
6106 استان همدان
نهاوند
بخش مرکزی شهرستان نهاوند
محسن
رضائی میرقائد
نجف
6,659
6107 استان همدان
نهاوند
بخش مرکزی شهرستان نهاوند
علی اکبر
ولایتی
علی اصغر
3,752
6108 استان همدان
نهاوند
بخش مرکزی شهرستان نهاوند
سیدمحمد
غرضی
سید رضا
713

/ 0 نظر / 3 بازدید